Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία

Το διεθνές πρότυπο IEC 60529 (International Electrotechnical Commission, 1989) και το DIN 40050 καλύπτουν το θέμα της προστασίας ηλεκτρικών συσκευών, από την επίδραση του περιβάλλοντος (πχ, σκόνη, βροχή κα), μέσω χρήσης καλυμμάτων, κουτιών κλπ. Ειδικότερα, καλύπτουν τα εξής αντικείμενα:

  • Βαθμός προστασίας του χειριστή από την επαφή με ηλεκτροφόρα ή κινούμενα μέρη της συσκευής και προστασία της συσκευής από την διείσδυση αντικειμένων (επαφή και είσοδος ξένων σωμάτων).
  • Βαθμός προστασίας της συσκευής από την διείσδυση νερού.
  • Κωδικοποίηση των βαθμών προστασίας στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Ο κωδικός δίνεται στην μορφή IPab, όπου IP τα αρχικά του “International Protection”, a ο βαθμός προστασίας από την επαφή και τα ξένα σώματα και b ο βαθμός προστασίας από το νερό.

Παρακάτω αναφέρουμε τι σημαίνουν οι κωδικοί a και b στον κωδικό του IP βαθμού προστασίας (ή κλάση προστασίας, κατηγορία προστασίας).Βαθμοί προστασίας από επαφή και ξένα σώματα

Ο πίνακας που ακολουθεί, συνοψίζει τις δυνατές τιμές για τον πρώτο κωδικό (τον a).

ΠεριγραφήΣημ.
0 Καμία ιδιαίτερη προστασία. 1 IP0x
1 Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 50 mm (ξένα σώματα μεγάλου μεγέθους).
Καμία προστασία έναντι επαφής με το χέρι.
1 IP1x
2 Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 12 mm (ξένα σώματα μεσαίου μεγέθους).
Προστασία έναντι επαφής με τα δάχτυλα και παρόμοια αντικείμενα.
1 IP2x
3 Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 2.5 mm (ξένα σώματα μικρού μεγέθους).
Προστασία έναντι επαφής με εργαλεία, καλώδια ή παρόμοια αντικείμενα, πάχους άνω των 2.5 mm.
1)2) IP3x
4 Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω του 1 mm (ξένα σώματα μεγέθους κόκκου).
Προστασία έναντι επαφής με εργαλεία, καλώδια ή παρόμοια αντικείμενα, πάχους άνω του 1 mm.
1)2) IP4x
5 Προστασία έναντι βλαβερών επικάθισεων σκόνης. Η είσοδος σκόνης δεν απαγορεύεται πλήρως, αλλά οι ποσότητες που εισέρχονται δεν προκαλούν δυσλειτουργία της συσκευής. 3 IP5x
6 Απόλυτη προστασία από ξένα σώματα. Απόλυτη προστασία από επαφή οποιουδήποτε είδους. IP6x
Σημειώσεις:
1) Για τις κατηγορίες 1 έως 4, η διείσδυση ξένων αντικειμένων, ασχέτως σχήματος αυτών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης μέγιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου.
2) Για τις κατηγορίες 3 και 4, η χρήση του πίνακα αυτού εξαρτάται από τις αποφάσεις των σχετικών τεχνικών επιτροπών, όταν πρόκειται για συσκευές που είναι εφοδιασμένες με οπές αποστράγγισης ή διόδους αέρα για την ψύξη τους.
3) Για την κατηγορία 5, η χρήση του πίνακα αυτού εξαρτάται από τις αποφάσεις των σχετικών τεχνικών επιτροπών, όταν πρόκειται για συσκευές που είναι εφοδιασμένες με οπές αποστράγγισης.


Κατηγορίες προστασίας από νερό

Ο πίνακας που ακολουθεί, συνοψίζει τις δυνατές τιμές για τον δεύτερο κωδικό (τον b).

ΠεριγραφήΣημ.
0 Καμία ιδιαίτερη προστασία. IPx0
1 Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα όσο η συσκευή είναι στη θέση της. IPx1
2 Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα εάν στη συσκευή δωθεί κλίση μέχρι και 15° ώς προς την κατακόρυφο. IPx2
3 Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα εάν στη συσκευή δωθεί κλίση μέχρι και 60° ώς προς την κατακόρυφο. IPx3
4 Προστασία έναντι νερού που ψεκάζεται στην συσκευή. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα ανεξάρτητα του από ποιά κατεύθυνση πέφτει το νερό στη συσκευή. IPx4
5 Προστασία έναντι νερού που εκτοξεύεται στην συσκευή. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα ανεξάρτητα του από ποιά κατεύθυνση πέφτει το νερό στη συσκευή. IPx5
6 Προστασία έναντι νερού που εκτοξεύεται με πίεση στη συσκευή ή κατάσταση έντονης θαλασσοταραχής. Δεν πρέπει να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα. IPx6
7 Προστασία έναντι νερού όταν η συσκευή βυθιστεί σε νερό, σε συγκεκριμένο βάθος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα. IPx7
8 Προστασία έναντι νερού όταν η συσκευή βυθιστεί σε νερό, σε συγκεκριμένο βάθος και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το βάθος το καθορίζει ο κατασκευαστής και πρέπει να αναφέρεται μαζί με τον βαθμό προστασίας. 1 IPx8
Σημειώσεις:
1) Η κατηγορία 8 συνήθως σημαίνει ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες όμως μπορεί να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή, όχι όμως σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα.


Δυνατοί συνδυασμοί βαθμών προστασίας

Με βάση τα παραπάνω, αυτοί είναι όλοι οι δυνατοί βαθμοί προστασίας.

IP0b μέχρι και IP3b
0 1 2 3
IP0xIP1xIP2xIP3x
0 IPa0 IP00 IP10 IP20 IP30
1 IPa1 IP01 IP11 IP21 IP31
2 IPa2 IP02 IP12 IP22 IP32
0 1 2 3
IP0xIP1xIP2xIP3x
3 IPa3 IP03 IP13 IP23 IP33
4 IPa4 IP04 IP14 IP24 IP34
5 IPa5 IP05 IP15 IP25 IP35
0 1 2 3
IP0xIP1xIP2xIP3x
6 IPa6 IP06 IP16 IP26 IP36
7 IPa7 IP07 IP17 IP27 IP37
8 IPa8 IP08 IP18 IP28 IP38
-
IP4b μέχρι και IP6b
4 5 6
IP4xIP5xIP6x
0 IPa0 IP40 IP50 IP60
1 IPa1 IP41 IP51 IP61
2 IPa2 IP42 IP52 IP62
4 5 6
IP4xIP5xIP6x
3 IPa3 IP43 IP53 IP63
4 IPa4 IP44 IP54 IP64
5 IPa5 IP45 IP55 IP65
4 5 6
IP4xIP5xIP6x
6 IPa6 IP46 IP56 IP66
7 IPa7 IP47 IP57 IP67
8 IPa8 IP48 IP58 IP68
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™