Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Προγραμματισμός: 1 - Καταχώρηση και διαγραφή καρτών

Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τον διαχειριστή της συσκευής, αναλύονται στις παρακάτω σελίδες:

Ως διαχειριστής, εννοείται το άτομο που γνωρίζει τον κωδικό διαχειριστή (master code ή master password).

Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού διαχειριστή είναι 111111 και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα παραδείγματα.

Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός διαχειριστή από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός διαχειριστή πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.


Η είσοδος στις επιλογές ρυθμίσεων (στο 1ο επίπεδό τους) γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό διαχειριστή, ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
* ή αναμονή 15sec για έξοδο


  • Για να επιλέξουμε υποεπίπεδο (εάν υπάρχει), πληκτρολογούμε τον αριθμό του.
  • Για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο (πχ από το 1.1.2 στο 1.1), πληκτρολογούμε *.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
  • Για να εξέλθουμε από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, άσχετα από το επίπεδο που βρισκόμαστε, πληκτρολογούμε # ή περιμένουμε 15sec.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
 


Διάγραμμα ρυθμίσεων

Αυτές είναι οι διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις καρτών (επιλογή 1.ENROL στο 1ο επίπεδο).

Επίπεδο
1
Επίπεδο
2
Επίπεδο
3
Επίπεδο
4
Επίπεδο
5
Επίπεδο
6
Πληκτρολόγιο
1.ENROL
1.ACCESS CARD
1.S_ADD 1+1+1
2.S_DEL 1+1+2
3.B_ADD 1+1+3
4.B_DEL 1+1+4
2.PATROL CARD
1.S_ADD 1+2+1
2.S_DELETE 1+2+2


Γενικές πληροφορίες

Στα παρακάτω παραδείγματα μπορείτε, αντί να πλησιάσετε την κάρτα στον αναγνώστη, να πληκτρολογήσετε τον σειριακό αριθμό της ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα #. Τον αριθμό αυτό θα τον βρείτε τυπωμένο επάνω στην κάρτα.

Έτσι, εάν για παράδειγμα η κάρτα έχει τον κωδικό 13480008, μπορείτε, σε όποιο βήμα προγραμματισμού σας ζητείται κάτι τέτοιο, αντί να φέρετε την κάρτα κοντά στη συσκευή για να την διαβάσει, να πληκτρολογήσετε τον κωδικό της: 1+3+4+8+0+0+0+8+#.

Η πληκτρολόγηση του σειριακού αριθμού της κάρτας είναι η καλύτερη επιλογή για την διαγραφή της από το σύστημα εάν η κάρτα χαθεί/κλαπεί.

Για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, να κρατάτε αρχείο με τον σειριακό αριθμό κάθε κάρτας και τον αντίστοιχο χρήστη.

Η εναλλακτική λύση, που προφανώς είναι πολύ δυσκολότερη (ειδικά μάλιστα εάν ο αριθμός καρτών είναι μεγάλος και/ή προέρχονται από πολλές διαφορετικές παρτίδες), είναι να διαγράψετε όλες τις κάρτες από το σύστημα, να εντοπίσετε όσες κάρτες δεν έχουν κλαπεί ή χαθεί και να τις καταχωρήσετε εκ' νέου.111 - Ατομική καταχώρηση νέων καρτών χρήστησε MODE 0 ή MODE 2

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
11.ACCESS CARD
2.PATROL CARD
11.S_ADD 2.S_DEL
3.B_ADD 4.B_DEL
1AMOUNT :0
CARD NO.:
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή
Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστηAMOUNT :1
CARD NO.: 13480008
Υπάρχει 1 καταχωρημένη κάρτα χρήστη
Προσέγγιση 2ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστηAMOUNT :2
CARD NO.: 13480011
Υπάρχουν 2 καταχωρημένες κάρτες χρήστη
Προσέγγιση επόμενης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


σε MODE 1

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
11.ACCESS CARD
2.PATROL CARD
11.S_ADD 2.S_DEL
3.B_ADD 4.B_DEL
1AMOUNT :0
CARD NO.:
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή
Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστηAMOUNT :1
CARD NO.: 13480008
Μικρή αναμονήAMOUNT :1
PASSWORD:
Υπάρχει 1 καταχωρημένη κάρτα χρήστη
Πληκτρολόγηση κωδικού PIN για την 1η κάρτα χρήστη, πχ 1+6+4+5AMOUNT :1
PASSWORD: 1645
Προσέγγιση 2ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστηAMOUNT :2
CARD NO.: 13480011
Μικρή αναμονήAMOUNT :2
PASSWORD:
Υπάρχουν 2 καταχωρημένες κάρτες χρήστη
Πληκτρολόγηση κωδικού PIN για την 2η κάρτα χρήστη, πχ 8+3+9+1AMOUNT :2
PASSWORD: 8391
Προσέγγιση επόμενης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστη
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


Προϋπόθεση είναι να έχει ενεργοποιηθεί η ερώτηση και για τον αντίστοιχο κωδικό PIN που έχει συσχετιστεί με κάθε κάρτα, όπως παρακάτω:

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
2CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
Προφανώς, εάν η τιμή είναι ήδη ENΑBLE δεν την πειράζουμε.
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


112 - Ατομική διαγραφή καρτών χρήστη

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
11.ACCESS CARD
2.PATROL CARD
11.S_ADD 2.S_DEL
3.B_ADD 4.B_DEL
2AMOUNT :7
CARD NO.:
Υπάρχουν συνολικά 7 καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή
Προσέγγιση 1ης κάρτας χρήστη προς διαγραφή στον αναγνώστηAMOUNT :7
CARD NO.: 13480008
ΑναμονήAMOUNT :6
CARD NO.:
Απέμειναν συνολικά 6 καταχωρημένες κάρτες χρήστη
Προσέγγιση 2ης κάρτας χρήστη προς διαγραφή στον αναγνώστηAMOUNT :6
CARD NO.: 13480011
ΑναμονήAMOUNT :5
CARD NO.:
Απέμειναν συνολικά 5 καταχωρημένες κάρτες χρήστη
Προσέγγιση επόμενης κάρτας χρήστη προς διαγραφή στον αναγνώστη
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


113 - Μαζική καταχώρηση νέων καρτών χρήστη

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
11.ACCESS CARD
2.PATROL CARD
11.S_ADD 2.S_DEL
3.B_ADD 4.B_DEL
3AMOUNT :0
CARD NO.:
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή
Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστηCARD NO.: 13480008
TOTAL:
Η 1η νέα κάρτα χρήστη πρέπει να έχει και τον μικρότερο κωδικό αριθμό.
Πληκτρολόγηση πλήθους καρτών χρήστη, πχ 7CARD NO.: 13480008
TOTAL: 7
Αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησηςProcessing…7Το σύστημα εκτελεί αντίστροφη μέτρηση σύμφωνα με το πλήθος των καρτών χρήστη
Ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης1.S_ADD 2.S_DEL
3.B_ADD 4.B_DEL
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


114 - Μαζική διαγραφή καρτών χρήστη

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
11.ACCESS CARD
2.PATROL CARD
11.S_ADD 2.S_DEL
3.B_ADD 4.B_DEL
4AMOUNT :7
CARD NO.:
Υπάρχουν συνολικά 7 καταχωρημένες κάρτες χρήστη αυτή τη στιγμή
Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας χρήστη στον αναγνώστηCARD NO.: 13480008
TOTAL:
Η 1η νέα κάρτα χρήστη πρέπει να έχει και τον μικρότερο κωδικό αριθμό.
Πληκτρολόγηση πλήθους καρτών χρήστη, πχ 7CARD NO.: 13480008
TOTAL: 7
Αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησηςProcessing…7Το σύστημα εκτελεί αντίστροφη μέτρηση σύμφωνα με το πλήθος των καρτών χρήστη
Ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης1.S_ADD 2.S_DEL
3.B_ADD 4.B_DEL
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


121 - Ατομική καταχώρηση καρτών περιπόλου (patrol)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
11.ACCESS CARD
2.PATROL CARD
21.S_ADD
2.S_DELΕΤΕ
1AMOUNT :0
CARD NO.:
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κάρτες περιπόλου αυτή τη στιγμή
Προσέγγιση 1ης νέας κάρτας περιπόλου στον αναγνώστηAMOUNT :1
CARD NO.: 13480017
Υπάρχει 1 καταχωρημένη κάρτα περιπόλου
Προσέγγιση 2ης νέας κάρτας περιπόλου στον αναγνώστηAMOUNT :2
CARD NO.: 13480023
Υπάρχουν 2 καταχωρημένες κάρτες περιπόλου
Προσέγγιση επόμενης νέας κάρτας περιπόλου στον αναγνώστη
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


122 - Ατομική διαγραφή καρτών περιπόλου (patrol)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
11.ACCESS CARD
2.PATROL CARD
21.S_ADD
2.S_DELΕΤΕ
2AMOUNT :4
CARD NO.:
Υπάρχουν συνολικά 4 καταχωρημένες κάρτες περιπόλου αυτή τη στιγμή
Προσέγγιση 1ης κάρτας περιπόλου προς διαγραφή στον αναγνώστηAMOUNT :4
CARD NO.: 13480017
ΑναμονήAMOUNT :3
CARD NO.:
Απέμειναν συνολικά 3 καταχωρημένες κάρτες περιπόλου
Προσέγγιση 2ης κάρτας περιπόλου προς διαγραφή στον αναγνώστηAMOUNT :3
CARD NO.: 13480023
ΑναμονήAMOUNT :2
CARD NO.:
Απέμειναν συνολικά 2 καταχωρημένες κάρτες περιπόλου
Προσέγγιση επόμενης κάρτας περιπόλου προς διαγραφή στον αναγνώστη
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™