Επικοινωνία:   τηλέφωνο: 210.555.1622,  fax: 210.555.1623,  e-mail: info@acsys.gr

Πίνακας Περιεχομένων Σελίδας

Προγραμματισμός: 4 - Λοιπές ρυθμίσεις συστήματος

Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τον διαχειριστή της συσκευής, αναλύονται στις παρακάτω σελίδες:

Ως διαχειριστής, εννοείται το άτομο που γνωρίζει τον κωδικό διαχειριστή (master code ή master password).

Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού διαχειριστή είναι 111111 και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα παραδείγματα.

Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός διαχειριστή από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός διαχειριστή πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.


Η είσοδος στις επιλογές ρυθμίσεων (στο 1ο επίπεδό τους) γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό διαχειριστή, ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
* ή αναμονή 15sec για έξοδο


 • Για να επιλέξουμε υποεπίπεδο (εάν υπάρχει), πληκτρολογούμε τον αριθμό του.
 • Για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο (πχ από το 1.1.2 στο 1.1), πληκτρολογούμε *.
  Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
 • Για να εξέλθουμε από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, άσχετα από το επίπεδο που βρισκόμαστε, πληκτρολογούμε # ή περιμένουμε 15sec.
  Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
 


Διάγραμμα ρυθμίσεων

Αυτές είναι οι διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις συστήματος (επιλογή 4.SYSTEM στο 1ο επίπεδο).

Επίπεδο
1
Επίπεδο
2
Επίπεδο
3
Επίπεδο
4
Επίπεδο
5
Επίπεδο
6
Πληκτρολόγιο
4.SYSTEM
1.ALARM
1.TAMPER 4+1+1
2.FORCE 4+1+2
3.D_OPEN
1.FUNCTION 4+1+3+1
2.K2 ACTIVE 4+1+3+2
4.P_ERR 4+1+4
2.FORMAT
1.DELETE LOT NO. 4+2+1
2.CHANGE FORMAT 4+2+2
3.MODE
1.ACCMOD 4+3+1
2.DI_M
1.EXIT BUTTON 4+3+2+1
2.DOOR 4+3+2+2
3.EMERGE 4+3+2+3
3.READER 4+3+3
4.RESET 4+3+4
4.OTHER
1.TONE 4+4+1
2.PIN 4+4+2
3.DURESS 4+4+3
4.MORE
1.GUARD
1.FUNCTION 4+4+4+1+1
2.ARM 4+4+4+1+2
3.DISARM
1.CARD USE4+4+4+1+3+1
2.STRIKE ACTIVE4+4+4+1+3+2
2.PATROL 4+4+4+2
3.A_DEL 4+4+4+3
4.STRIKE 4+4+4+4


411 - Συναγερμός σε περίπτωση παραβίασης της συσκευής (Tamper alarm)

Εργοστασιακή τιμή: ENABLE (ενεργοποιημένη)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
11.TAMPER 2.FORCE
3.D_OPEN 4.P_ERR
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
Ενεργοποιημένο
1CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
Απενεργοποιημένο
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


412 - Ειδοποίηση παραβίασης πόρτας (Forced entry)

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, εάν η πόρτα ανοιχτεί χωρίς να έχει επιτραπεί η πρόσβαση τότε ενεργοποιείται το ρελέ συναγερμού (Alarm). Ταυτόχρονα, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη FORCE ENTRY στην οθόνη (αναβοσβήνει) και ειδοποιεί ηχητικά με οξύ διακοπτόμενο ήχο. Ο συναγερμός διακόπτεται μόνο μετά από επιτυχημένη πρόσβαση.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
11.TAMPER 2.FORCE
3.D_OPEN 4.P_ERR
2CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
Απενεργοποιημένο
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
Ενεργοποιημένο
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


4131 - Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας (Door not closed within preset time)

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή εισόδου-εξόδου έχει συνδεθεί με αισθητήρα κατάστασης πόρτας (ενημερώνει εάν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή), τότε, εάν μετά την πρόσβαση η πόρτα μείνει ανοιχτή για παραπάνω από τον προγραμματισμένο χρόνο, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη DOOR OPEN στην οθόνη (αναβοσβήνει) και ειδοποιεί ηχητικά, μέχρι η πόρτα να κλείσει.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
11.TAMPER 2.FORCE
3.D_OPEN 4.P_ERR
31.FUNCTION
2.K2 ACTIVE
1CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
Απενεργοποιημένο
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
Ενεργοποιημένο
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


4132 - Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού (Alarm) σε περίπτωση ειδοποίησης ανοιχτής πόρτας

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν και η προηγούμενη λειτουργία (4131) και αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένες, τότε πέρα από την οπτική και ηχητική ένδειξη, ενεργοποιείται και το ρελέ συναγερμού (Alarm) όταν η πόρτα μείνει ανοιχτή.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
11.TAMPER 2.FORCE
3.D_OPEN 4.P_ERR
31.FUNCTION
2.K2 ACTIVE
2CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
Απενεργοποιημένο
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
Ενεργοποιημένο
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


414 - Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού (Alarm) μετά από 5 διαδοχικές πληκτρολογήσεις λάθος κωδικού

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, εάν πληκτρολογηθεί 5 διαδοχικές φορές, εντός 4 λεπτών, λάθος κωδικός ενεργοποιείται το ρελέ συναγερμού (Alarm). Ταυτόχρονα, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη PASSWORD ERROR στην οθόνη (αναβοσβήνει) και ειδοποιεί ηχητικά με οξύ διακοπτόμενο ήχο. Ο συναγερμός διακόπτεται μόνο μετά από επιτυχημένη πρόσβαση.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
11.TAMPER 2.FORCE
3.D_OPEN 4.P_ERR
4CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
Απενεργοποιημένο
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
Ενεργοποιημένο
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


421 - Αγνόηση κωδικού παρτίδας καρτών (lot number)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
21.DELETE LOT NO.
2.CHANGE FORMAT
1AMOUNT: 3
LOT NO.:
Υπάρχουν συνολικά 3 καταχωρημένοι αριθμοί παρτίδων
Προσέγγιση κάρτας από την 1η παρτίδα στον αναγνώστηAMOUNT: 2
LOT NO.: 000260
Ο αριθμός παρτίδας στον οποίο ανήκει η κάρτα είναι ο 000260
Μικρή αναμονήAMOUNT: 2
LOT NO.:
Απέμειναν συνολικά 2 καταχωρημένοι αριθμοί παρτίδων
Προσέγγιση κάρτας από την 2η παρτίδα στον αναγνώστηAMOUNT: 2
LOT NO.: 000273
Ο αριθμός παρτίδας στον οποίο ανήκει η κάρτα είναι ο 000273
Μικρή αναμονήAMOUNT: 1
LOT NO.:
Απέμεινε συνολικά 1 καταχωρημένος αριθμός παρτίδων
Προσέγγιση κάρτας από επόμενη παρτίδα
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


422 - Μορφή αποθήκευσης σειριακών αριθμών καρτών

Εργοστασιακή τιμή: 24 BITS

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
21.DELETE LOT NO.
2.CHANGE FORMAT
2CURRENT: 24 BITS
Press`1`→Change
Η τρέχουσα μορφή αποθήκευσης σειριακών αριθμών καρτών είναι μόνο τα χαμηλότερα 24bits (χωρίς τον αριθμό παρτίδας)
1CURRENT: 40 BITS
Press`1`→Change
Η τρέχουσα μορφή αποθήκευσης σειριακών αριθμών καρτών είναι και τα 40bits (αριθμός παρτίδας και αριθμός κάρτας μέσα στην παρτίδα)
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


431 - Μέθοδος πρόσβασης

Εργοστασιακή τιμή: MODE 2

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
31.ACCMOD 2.DI_M
3.READER 4.RESET
1CURRENT: MODE 0
Press`1`→Change
Η τρέχουσα μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 0
1CURRENT: MODE 1
Press`1`→Change
Η τρέχουσα μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 1
1CURRENT: MODE 2
Press`1`→Change
Η τρέχουσα μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 2
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


4321 - Είδος επαφής μπουτόν εξόδου (egress button)

Εργοστασιακή τιμή: NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
31.ACCMOD 2.DI_M
3.READER 4.RESET
21.EXIT BUTTON
2.DOOR 3.EMERGE
1CURRENT: NO
Press`1`→Change
Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)
1CURRENT: NC
Press`1`→Change
Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NC (Normally Closed - Κανονικά Κλειστή)
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


4322 - Είδος επαφής αιασθητήρα κατάστασης πόρτας

Εργοστασιακή τιμή: NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
31.ACCMOD 2.DI_M
3.READER 4.RESET
21.EXIT BUTTON
2.DOOR 3.EMERGE
2CURRENT: NO
Press`1`→Change
Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)
1CURRENT: NC
Press`1`→Change
Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NC (Normally Closed - Κανονικά Κλειστή)
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


4323 - Είδος επαφής μπουτόν εκτάκτου ανάγκης (EMERGENCY)

Εργοστασιακή τιμή: NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
31.ACCMOD 2.DI_M
3.READER 4.RESET
21.EXIT BUTTON
2.DOOR 3.EMERGE
3CURRENT: NO
Press`1`→Change
Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)
1CURRENT: NC
Press`1`→Change
Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NC (Normally Closed - Κανονικά Κλειστή)
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


433 - Λειτουργία αναγνώστη

Εργοστασιακή τιμή: HEART

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
31.ACCMOD 2.DI_M
3.READER 4.RESET
3CURRENT: HEART
Press`1`→Change
Η λειτουργία αναγνώστη είναι η ιδιοταγής της HEART
1CURRENT: HID_W26
Press`1`→Change
Η λειτουργία αναγνώστη είναι ως HID 26bits Wiengard
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


434 - Διαγραφή όλων των καταχωρημένων καρτών

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
31.ACCMOD 2.DI_M
3.READER 4.RESET
4PRESS 1
TO RESET UNIT
1PASSWORDΗ συσκευή ζητά τον κωδικό διαχειριστή
1+1+1+1+1+1+#PASSWORDΚωδικός διαχειριστή για επιβεβαίωση
1PRESS 1
TO RESET UNIT
EEPROM ERASING
Μικρή αναμονήREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


441 - Ήχοι πληκτολογίου

Εργοστασιακή τιμή: ENABLE (Ενεργοποιημένοι)

Ρυθμίζει το εάν θα ακούγεται ένας ήχος με κάθε πάτημα πλήκτρου.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
Ο ήχος πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένος
1CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
Ο ήχος πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένος
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


442 - Ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν η επιλεγμένη μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 1 (είσοδος με χρήση κάρτας και πληκτρολόγηση κωδικού PIN) πρέπει να ενεργοποιήσουμε και την ρύθμιση για ερώτηση του κωδικού PIN που έχει συσχετιστεί με κάθε κάρτα, όπως παρακάτω.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
2CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
Η ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας είναι απενεργοποιημένη
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
Η ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας είναι ενεργοποιημένη
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


443 - Ενεργοποίηση ρελέ κρυφού συναγερμού (Duress) σε περίπτωση ενέδρας

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν το ρελέ κρυφού συναγερμού σε περίπτωση ενέδρας (Duress) είναι ενεργοποιημένο, μπορούμε να το συνδέσουμε με αντίστοιχη επαφή σε σύστημα συναγερμού. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ενεργοποιήσει τον κρυφό συναγερμό, με διακριτικό τρόπο, σε περίπτωση που κάποιος κακοποιός τον εξαναγκάσει να ενεργοποιήσει το σύστημα ελέγχου πρόσβασης.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
3CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


44411 - Ενεργοποίηση ρελέ φύλακα (Guard)

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένο)

Όταν το ρελέ φύλακα (Guard) είναι ενεργοποιημένο, αλλάζει κατάσταση όταν χρησιμοποιηθεί ο κωδικός φύλακα (guard password):

 • εάν είναι απενεργοποιημένο ενεργοποιείται και μένει ενεργοποιημένο
 • εάν είναι ενεργοποιημένο απενεργοποιείται
Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
41.GUARD 2.PATROL
3.A_DEL 4.STRIKE
11.FUNCTION
2.ARM 3.DISARM
1CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


44412 - Ζήτηση κάρτας χρήστη μαζί με τον κωδικό φύλακα για ενεργοποίηση

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν ενεργοποιηθεί, αφού πληκτρολογήσουμε τον κωδικό φύλακα (guard password) το σύστημα ελέγχου πρόσβασης ζητά και μία καταχωρημένη κάρτα χρήστη για να ενεργοποιήσει το ρελέ φύλακα (Guard).

Ο σειριακός αριθμός της κάρτας δεν καταγράφεται στον κατάλογο των 10 τελευταίων ενεργοποιήσεων της συσκευής.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
41.GUARD 2.PATROL
3.A_DEL 4.STRIKE
11.FUNCTION
2.ARM 3.DISARM
2CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


444131 - Ζήτηση κάρτας χρήστη μαζί με τον κωδικό φύλακα για απενεργοποίηση

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν ενεργοποιηθεί, αφού πληκτρολογήσουμε τον κωδικό φύλακα (guard password) το σύστημα ελέγχου πρόσβασης ζητά και μία καταχωρημένη κάρτα χρήστη για να απενεργοποιήσει το ρελέ φύλακα (Guard).

Ο σειριακός αριθμός της κάρτας δεν καταγράφεται στον κατάλογο των 10 τελευταίων ενεργοποιήσεων της συσκευής.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
41.GUARD 2.PATROL
3.A_DEL 4.STRIKE
11.FUNCTION
2.ARM 3.DISARM
31.CARD USE
2.STRIKE ACTIVE
1CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


444132 - Απενεργοποίηση ρελέ φύλακα και ταυτόχρονη παραχώρηση πρόσβασης με χρήση κάρτας χρήστη

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Όταν το ρελέ φύλακα (Guard) είναι ενεργοποιημένο και χρησιμοποιήσουμε μία καταχωρημένη κάρτα χρήστη τότε θα απενεργοποιηθεί το ρελέ φύλακα και θα ενεργοποιηθεί το ρελέ της ηλεκτρικής κλειδαριάς (θα επιτραπεί η πρόσβαση).

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
41.GUARD 2.PATROL
3.A_DEL 4.STRIKE
11.FUNCTION
2.ARM 3.DISARM
31.CARD USE
2.STRIKE ACTIVE
2CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


443 - Ενεργοποίηση ρελέ περιπόλου (Patrol)

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένο)

Όταν το ρελέ περιπόλου (Patrol) είναι ενεργοποιημένο, μπορούμε να το συνδέσουμε με καταγραφικό συμβάντων ώστε να γίνεται έλεγχος για το εάν η περίπολος πέρασε από τη θέση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πότε. Επιπλέον, απενεργοποιείται η λειτουργία κουδουνιού με συνεχές πάτημα του πλήκτρου `0`.

Σε αυτή την περίπτωση, το ρελέ περιπόλου ενεργοποιείται για 3sec όταν χρησιμοποιηθεί:

 • η κάρτα περιπόλου (patrol card) ή
 • ο κωδικός περιπόλου (patrol password)
Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
Κωδικός διαχειριστή - εργοστασιακή τιμή.
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
41.GUARD 2.PATROL
3.A_DEL 4.STRIKE
2CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


4443 - Διαγραφή κάρτας μετά από 5 διαδοχικές πληκτρολογήσεις λάθος κωδικού

Εργοστασιακή τιμή: DISABLE (απενεργοποιημένη)

Για αυξημένη ασφάλεια, είναι δυνατόν να διαγραφεί αυτόματα μια κάρτα από την συσκευή εάν πληκτρολογηθεί 5 διαδοχικές φορές λάθος κωδικός για αυτή. Προφανώς, η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης έχει αποτέλεσμα μόνο όταν έχουμε επιλέξει ανάλογη μέθοδο πρόσβασης.

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
41.GUARD 2.PATROL
3.A_DEL 4.STRIKE
3CURRENT: DISABLE
Press`1`→Change
1CURRENT: ENABLE
Press`1`→Change
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


4444 -

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
1+1+1+1+1+1+#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
41.ALARM 2.FORMAT
3.MODE 4.OTHER
41.TONE 2.PIN
3.DURESS 4.MORE
41.GUARD 2.PATROL
3.A_DEL 4.STRIKE
4CURRENT: MOMENT A
Press`1`→Change
1CURRENT: MOMENT B
Press`1`→Change
# ή αναμονή για 15secREADY FOR CARDΤέλος διαδικασίας


Σύνδεσμοι

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed
  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™